Pozor! Změna všeobecných obchodních podmínek. 3ton s.r.o., poskytovatel hlasových a datových služeb, oznamuje, že s účinností od 15.06.2017 dojde ke změně všebecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb v roamingu.

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky společnosti 3ton s.r.o. (dále jen „Všeobecné podmínky“) tvoří součást Účastnické smlouvy (dále jen „Smlouva“), kterou jste Vy (dále jen „Účastník“) uzavřel se společností 3ton s.r.o. (dále jen „3ton“).

Všeobecné podmínky upravují Vaše práva a povinnosti i práva a povinnosti 3ton při užívání a poskytování služeb telekomunikačních a souvisejících služeb (dále jen „Služby“), a to prostřednictvím mobilní sítě 3ton (dále jen „Mobilní služby“) či pevné sítě 3ton (dále jen „Pevné služby“).

Při jednání o Smlouvě se můžete Vy i 3ton nechat zastoupit zástupcem. Vámi udělená plná moc musí být vždy opatřena Vaším úředně ověřeným podpisem.

2. Smluvní podmínky

Máte-li zájem o uzavření Smlouvy, vyplňte a podepište formulář 3ton nazvaný Účastnická smlouva a předložte jej 3ton společně s dokumenty potřebnými k ověření Vaší totožnosti. Jsou-li splněny podmínky nutné pro uzavření Smlouvy (zejména souhlasí-li Vaše totožnost s údaji na formuláři), 3ton přijme Vámi předložený návrh a Smlouvu s Vámi uzavře.

Smlouva je uzavřena připojením podpisu 3ton na formulář Účastnická smlouva nebo jiným úkonem (právním jednáním) 3ton, ze kterého jednoznačně vyplývá přijetí Vámi předloženého návrhu (například aktivací SIM karty či Služby).

Kvůli případnému pozdějšímu prokázání Vaší identifikace při uzavření Smlouvy udělujete 3ton souhlas s tím, aby si z Vámi předložených dokumentů okopíroval nebo opisoval údaje nutné k Vaší identifikaci a tyto údaje archivoval (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Obdobné platí v případě, že dokládáte změnu těchto údajů.

První Vámi písemně uzavřená Smlouva je automaticky smlouvou řídicí pro všechny případné další Smlouvy, které s 3ton uzavřete. Pro každou další Smlouvu platí ujednání o smluvních pokutách z řídicí Smlouvy.

V případě, že si odmítnete převzít své zařízení do 30 dní (zejména telefon, notebook, příslušenství či jiné zařízení) nacházející se u 3ton, přechází tak toto zařízení na společnost 3ton. Tato skutečnost nemá vliv na platnost a účinnost Smlouvy.

2.1    Obsah Smlouvy

Obsah Smlouvy tvoří ustanovení uvedená v:

(i)    formuláři „Účastnická smlouva“ nebo obsah hovoru při telefonickém uzavření Smlouvy;

(ii)  podmínkách Vámi zvolených Služeb;

(iii)  platném ceníku služeb (dále jen „Ceník“);

(iv) platných Všeobecných podmínkách;

(v)  případně v dalších dokumentech, na které budete upozorněn(a) před uzavřením Smlouvy.

V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty má přednost ten dokument, který je uveden v předchozím odstavci dříve než ten, se kterým je tento dokument v rozporu.

2.2    Aktivace služby

3ton Vám aktivuje Službu v co nejkratší lhůtě, ve které je to s přihlédnutím k technickým, obchodním a procesním podmínkám možné, a to pokud se s Vámi nedohodne 3ton jinak.

2.3    Doba trvání Smlouvy

Smlouva se uzavírá vždy na dobu určitou nebo neurčitou.

2.4    Změna Smlouvy

Návrh na změnu Smlouvy jste oprávněn(a) uskutečnit písemnou formou či telefonicky prostřednictvím kontaktního místa 3ton.

Budou-li splněny všechny podmínky (bude doručen vyplněný formulář o změně smlouvy nebo za účelem provedení změny dojde ke sdělení PUK1 telefonicky), 3ton změnu provede, bude-li to technicky a procesně možné, a to v co nejkratším možném termínu. Nebudou-li splněny všechny podmínky pro provedení změny, informuje Vás 3ton o podmínkách, za kterých návrh na změnu může přijmout, nebo Váš návrh na provedení změny odmítne (například z důvodu Vašeho dluhu vůči 3ton, při suspendaci, v průběhu výpovědní doby, apod.). O změně svých údajů uvedených ve Smlouvě musíte informovat 3ton vždy do 15 dnů ode dne, kdy taková změna nastala, a současně ji doložit dokladem, který změnu osvědčuje.

2.5    Ukončení Smlouvy

Smlouvu lze ukončit dohodou, výpovědí, odstoupením, smrtí Účastníka nebo zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce.

2.5.1 Ukončení ze strany 3ton

3ton může ukončit kteroukoliv Vaši Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní dobou 30 dnů ode dne jejího doručení na Vámi uvedenou adresu v následujících případech:

(i)    pokud jste ve lhůtě splatnosti nezaplatil(a) tři po sobě jdoucí Vyúčtování,

(ii)  pokud jste v prodlení s úhradou jakéhokoliv svého peněžitého dluhu vůči 3ton po dobu delší než 90 dnů,

(iii) nastane-li některá skutečnost uvedená v čl. 5 Omezení a přerušení poskytování Služeb (i) až (iv) níže,

(iv) pokud vůči Vám je vedeno insolvenční řízení nebo

(v)  je-li vůči Vaší osobě nařízena exekuce, 3ton může od Smlouvy odstoupit v případě, že dojde k pravomocnému prohlášení konkursu na Váš majetek, či porušíte-li podstatným způsobem Smlouvu.

2.5.2 Výpověď Smlouvy ze strany Účastníka

Smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou můžete ukončit písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 30 dnů plynoucí ode dne doručení výpovědi 3ton.

V případě výpovědi Smlouvy na dobu určitou jste povinen(na) zaplatit úhradu dle čl. Smluvní pokuty a jiné úhrady (čl. 9.3). Bez ohledu na výše uvedené jste rovněž oprávněn(a) písemně vypovědět Smlouvu bez sankce, vyplývá-li takové právo ze zákona; v takovém případě musíte doručit výpověď 3ton nejpozději 10 dnů přede dnem účinnosti změny, která zakládá Vaše zákonné právo vypovědět Smlouvu.

Výpovědi adresujte v písemné podobě Zákaznickému centru 3ton s.r.o., Praha 1 – Nové město, Klimentská 1216/46, 110 00 (dále jen „Zákaznické centrum“).

2.5.3 Přenesení čísla

Smlouva končí přenesením telefonního čísla v případě, že v souladu s Obchodními podmínkami Přenesení čísla požádáte 3ton o přenesení svého čísla do jiné odpovídající sítě. V případě ukončení Smlouvy na dobu určitou z důvodu přenesení čísla jste povinen(na) zaplatit úhradu dle čl. 9.3 níže.

Přenositelnost telefonního čísla (§ 34 Zákona Zákon č. 127/2005 Sb.) a výběr poskytovatele služeb (§ 70 Zákona) zajišťuje příslušný provozovatel sítě elektronických komunikací, ke které je Koncové zařízení Účastníka připojeno, v souladu s platnými právními předpisy. Požádá-li Účastník o přenos telefonního čísla od jiného poskytovatele služeb do sítě elektronických komunikací 3ton, je 3ton povinen, v souladu s právními předpisy, přenos zajistit. K přenosu telefonního čísla od jiného poskytovatele služeb elektronických komunikací je nutné 3ton doručit Účastníkem řádně podepsaný formulář – „Výpovědi s přenesením“. 3ton odpovídá za řádné doručení formuláře „Výpověď s přenesením“ opouštěnému poskytovateli, bez kterého nemůže být číslo přeneseno. Telefonní číslo bude přeneseno ve lhůtě 4 pracovních dnů, delší lhůta může nastat pouze v případě, kdy se účastník a přejímající poskytovatel služby na této delší lhůtě dohodli.

Přenesení telefonního čísla v souladu s předchozím ustanovením lze objednat v rámci zřízení nebo změny veřejně dostupné telefonní služby, přičemž podrobné podmínky přenesení telefonního čísla Účastníka do sítě elektronických komunikací 3ton jsou stanoveny ve Smlouvě, dalších Smluvních dokumentech a formuláři „Výpověď s přenesením“.

V případě, že Účastník přenáší telefonní číslo od 3ton do sítě elektronických komunikací jiného poskytovatele služeb elektronických komunikací a Smlouva nebo jednotlivá Služba uzavřená s 3ton nebyla ze strany Účastníka ukončena, bude Smlouva nebo jednotlivá služba ukončena na základě přejímacím poskytovatelem zaslaného formuláře - „Výpovědi s přenesením“ ke dni přenosu telefonního čísla.

Přenositelnost telefonního čísla nesmí byt v rozporu s podmínkami “Opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12”, vydanými Českým telekomunikačním úřadem 30 října 2012.

2.5.4 Společná ustanovení

I po ukončení Smlouvy nadále přetrvávají práva a povinnosti, u nichž je zřejmé, že nemají ukončením Smlouvy zaniknout, například povinnost zaplatit dlužné částky včetně případných smluvních pokut, a úhrady či ujednání o volbě práva a rozhodování sporů.

V případě ukončení Smlouvy převede 3ton SIM kartu do režimu Předplacených Služeb, pokud se s 3ton nedohodnete při ukončení Smlouvy jinak.

Při ukončení Smlouvy jste povinen(-na) vrátit bez zbytečného prodlení 3ton vše, co je jeho vlastnictvím.

3. Služby

3ton se zavazuje poskytovat Vám Služby v souladu s platnými právními předpisy, Všeobecnými podmínkami a Smlouvou a Vy se je takto (v souladu s platnými právními předpisy a Smlouvou) zavazujete užívat. Jste povinen(-na) se vždy seznámit s aktuálními podmínkami Služeb, Ceníkem, Všeobecnými podmínkami a oznámeními, Podmínkami zpracovávání osobních, identifikačních a provozních údajů Účastníků, které jsou dostupné na strákách www.3ton.eu. 3ton Služby poskytuje zejména ve formě Tarifů (služeb) s měsíčním vyúčtováním nebo v režimu Předplacených služeb.

Služby jste oprávněn(a) užívat pouze prostřednictvím zařízení, která jsou schválena pro užití v České republice, a k účelu, který je v souladu s platnými právními předpisy a Smlouvou. Vlastníkem práv k software na SIM kartě je 3ton. Bez předchozího souhlasu 3ton nejste oprávněn(a) zasahovat do softwaru SIM karty či jiných zařízení 3ton.

Bez speciální písemné smlouvy uzavřené s 3ton nejste oprávněn(a) umožnit užívání jakékoliv Služby za úplatu třetím osobám ani poskytovat Vámi využívané Služby třetím osobám s využitím sítě či Služeb 3ton.

3.1  Základní služby

3ton poskytuje na území České republiky následující základní Služby:

(i)    telefonní hovory (běžné odchozí telefonní hovory a přijímání telefonních hovorů);

(ii)  bezplatná tísňová volání (tísňová volání lze uskutečnit i bez SIM karty, včetně lokalizace);

(iii) přenos dat;

(iv) krátké textové zprávy (SMS);

(v)  multimediální zprávy (MMS);

(vi) volání prostřednictvím internetu VoIP (Voice over Internet Protocol).

3.2  Doplňkové Služby

Doplňkovými službami se rozumí další Služby dle aktuální nabídky 3ton, které jsou uvedeny v Ceníku. Doplňkovou službou se rozumí též tzv. Darovací SMS, prostřednictvím které můžete poskytnout peněžitý dar odesláním příslušné SMS na stanovené přístupové číslo (dále jen „DMS“). Odesláním DMS je mezi Vámi a subjektem identifikovaným přístupovým číslem a kódem dané Služby uzavřena darovací smlouva a Vám vzniká povinnost uhradit částku rovnající se ceně příslušné odeslané SMS a dále stanovené jednorázové, resp. pravidelné částce podpory.

3.3  Služby třetích stran

Některé Služby, které lze využívat prostřednictvím sítě 3ton, Vám neposkytuje 3ton, ale jiné subjekty, a to za podmínek, které si s těmito subjekty sjednáte. O tom, že jde o Službu třetí strany, Vás má třetí strana povinnost informovat nejpozději v okamžiku užití Služby.

3ton Vás tímto společně s poskytovateli Služeb třetích stran informuje, že veškeré pohledávky, které vzniknou třetí straně za Vámi v případě, že využijete Službu třetí strany, příslušná třetí strana postupuje vždy 3ton, který Vám je může vyúčtovat a v případě, že je neuhradíte, může je po Vás vlastním jménem a na vlastní účet vymáhat.

3.4  Předplacená služba

Smlouvu na Předplacenou Službu uzavřete okamžikem prvního úspěšně uskutečněného hovoru nebo odesláním sms, a to na dobu neurčitou.

Pro Předplacenou službu se neuplatní ustanovení Všeobecných podmínek, která nelze s ohledem na povahu těchto Služeb použít, a ustanovení, která jsou v rozporu s podmínkami uvedenými v tomto článku.

Anonymní Předplacenou službu můžete převést na jinou osobu bez souhlasu 3ton, musíte však tuto osobu seznámit s náležitostmi Smlouvy o Předplacené službě a předat jí nosič obsahující bezpečnostní kódy a SIM kartu. Tato třetí osoba se stane Účastníkem okamžikem převzetí této SIM karty.

3ton je oprávněn považovat za Účastníka osobu, která se prokáže Průvodním dopisem, resp. nosičem SIM karty s bezpečnostními kódy.

Chcete-li využít Předplacené služby, musíte nejprve složit finanční částku určenou k čerpání Služeb (dále jen „Dobití SIM karty“). Základní způsoby Dobití SIM karty jsou uvedeny na www.3ton.eu (navigace v menu www stránek: Volání –> Předplacené služby –> Dobijte si kredit). 3ton následně provede navýšení kreditu Vaší Předplacené služby o Vámi složenou finanční částku. Kredit musíte využít ve lhůtě 3 měsíců od Dobití SIM karty, není-li v jiném ujednání s Vámi uvedeno jinak, a také v případě, pokud není uvedeno jinak v podmínkách tarifu. Vykáže-li Vámi užívaná Předplacená služba záporný kredit (dojde k zablokování služby) jste povinen(-na) bezodkladně provést Dobití SIM karty a dluh vyrovnat.

O proplacení nevyčerpaného kreditu můžete požádat do 1 měsíce ode dne ukončení Smlouvy, jinak toto právo zaniká. Proplacení je zpoplatněno dle Ceníku. 3ton může odmítnout kredit proplatit v případě podezření na zneužití tohoto procesu.

Poskytne-li Vám 3ton kredit převyšující Vámi uhrazenou finanční částku (tzv. bonusový kredit), můžete jej využít pouze k běžnému čerpání základních Služeb, nemáte nárok na jeho proplacení. Stejně se postupuje, pokud Vám 3ton umožnil převedení nevyčerpaného tarifního kreditu z Tarifu s vyúčtováním na Předplacenou službu.

Smlouva na předplacenou Službu zaniká vedle důvodů uvedených v čl. 2.5 rovněž (i) nevyužitím žádné Služby do data expirace SIM karty, která je uvedena na obalu SIM karty, a (ii) neprovedete-li Dobití SIM karty ve lhůtě 3 měsíců ode dne posledního Dobití SIM karty (pokud není uvedeno jinak v podmínkách tarifu).

Pokud už nechcete využívat naše služby předplacené karty a chcete vrátit kredit, je nutné, abyste nám zaslali fyzicky SIM kartu s průvodním dopisem a kontaktními údaji, kam máme poslat peníze.

3.5  Aktivace Služeb

3ton Vám aktivuje Vámi požadované Služby v co nejkratší lhůtě, ve které je to s přihlédnutím k technickým, obchodním a procesním podmínkám možné. Neaktivuje-li 3ton požadovanou Službu do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jste o aktivaci Služby požádal(a) a převzal(a) jste potřebné technické zařízení (např. SIM kartu), má se za to, že 3ton od Smlouvy odstoupil. Obdobně to platí v případě přechodu z předplacené Služby na Tarif s vyúčtováním. Důvody odstoupení od Smlouvy je 3ton povinen Vám sdělit.

4. Vyúčtování služeb a platební podmínky

4.1  Ceny, způsob účtování Služeb

Všechny ceny v ceníku jsou smluvní. Cenová nabídka je však časově omezena.

Ceny za poskytnuté Služby Vám 3ton účtuje dle platného Ceníku a Vy jste je povinen(-na) řádně a včas hradit Vyúčtování těchto Služeb (dále jen „Vyúčtování služeb“).

Ceny za Služby Vám 3ton začne účtovat dnem aktivace zvolené Služby (při zahájení poskytování Mobilních služeb dnem aktivace SIM karty). Ceny za Služby třetích stran Vám 3ton účtuje dle podmínek stanovených pro příslušnou Službu třetí strany.

4.2  Vyúčtování služeb a jeho úhrada

Vždy po skončení zúčtovacího období Vám 3ton vystaví Vyúčtování služeb s náležitostmi daňového dokladu, které obsahuje cenu poskytnutých Služeb, popř. jiné částky, na jejichž účtování má 3ton nárok (např. smluvní pokuty).

Pokud se s 3ton nedohodnete jinak, vystaví Vám Vyúčtování v elektronické podobě a bude Vám odesláno na e-mailovou adresu. Vystavení tištěného Vyúčtování může být zpoplatněno dle Ceníku.

Vyúčtování Vám bude k dispozici do 15 dnů ode dne ukončení předmětného zúčtovacího období. V případě tištěného Vyúčtování, pokud bude z data jeho odeslání zřejmé, že Vám bude Vyúčtování doručeno během posledních 3 dnů uvedené lhůty, prodlouží 3ton přiměřeně lhůtu splatnosti Vyúčtování.

Vyúčtované částky jste povinen (-na) uhradit na bankovní účet 3ton (číslo účtu: 262999264/0300 /v CZK/, vedený u společnosti ČSOB) uvedený na Vyúčtování, a to do 14 dnů od vystavení Vyúčtování (není-li na Vyúčtování uvedena jiná lhůta). Vyúčtování je uhrazeno okamžikem připsání příslušné částky (označené variabilním symbolem uvedeným ve Vyúčtování) na bankovní účet 3ton. Neoznačíte-li platbu řádně variabilním symbolem uvedeným ve Vyúčtování, považuje se platba za uhrazenou až okamžikem, kdy bude platba ze strany 3ton dohledána na základě Vašeho sdělení údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci této platby. 3ton Vás upozorní v případě, že neuhradíte Vyúčtování řádně a včas, a stanoví Vám náhradní lhůtu k úhradě Vyúčtování, přičemž za prokazatelné upozornění o nezaplacení Vyúčtování je považována také SMS nebo e-mail.

Za dobu přerušení poskytování Služeb a omezení poskytování Služeb s převedením na Předplacené služby Vám nebudou Vyúčtování vystavována.

Pokud některou z poskytnutých Služeb není možné vyúčtovat ve Vyúčtování vystaveném za zúčtovací období, v němž byla Služba poskytnuta, vyúčtuje Vám ji 3ton v nejbližším možném následujícím Vyúčtování.

Pokud jste neobdržel(a) Vyúčtování ani více než po 40 dnech od dodání posledního Vyúčtování nebo ode dne aktivace SIM karty či Služby, jste povinen(-na) tuto skutečnost neprodleně ohlásit kontaktnímu místu 3ton. Nedoručení Vyúčtování nemá vliv na Vaši povinnost řádně a včas uhradit ceny za poskytnuté Služby.

Podrobný výpis skutečně vyčerpaných Služeb je Vám k dispozici v elektronické podobě na kabinet.3ton.eu. Na základě Vaší žádosti Vám také 3ton vyhotoví papírovou podobu. Vystavení tohoto výpisu je zpoplatněno dle Ceníku.

4.3  Započtení a pořadí úhrady pohledávek

3ton použije uhrazenou částku nejprve na úhradu nejstaršího splatného závazku, a to nejprve na úhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky, poté na úhradu Služeb třetích stran, následně na úhradu smluvních pokut a poté na úhradu zbytku vašeho nejstaršího splatného závazku vůči 3ton, a to vždy nejprve na úhradu jistiny.

Stejným způsobem je 3ton oprávněn použít Vámi složenou zálohu, Váš přeplatek nebo jakoukoliv jinou finanční částku Vámi poukázanou na účet 3ton. Není-li třeba tuto částku takto použít, vrátí Vám 3ton takovou finanční částku formou snížení částky k úhradě v následujícím Vyúčtování.

Proti pohledávkám 3ton můžete jednostranně započíst pouze své pravomocně přiznané pohledávky.

3ton je oprávněn zmocnit třetí osoby k vymáhání pohledávek po splatnosti a požadovat po Vás náhradu nákladů spojených s vymáháním těchto pohledávek.

4.4  Zálohy

3ton je oprávněn žádat složení zálohy pouze v případech hrozícího finančního rizika nebo z jiného vážného důvodu. V případě neuhrazení požadované zálohy je 3ton oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy, odstoupit od Smlouvy, neprovést navrženou změnu Smlouvy či Vám omezit nebo přerušit poskytování Služeb.

3ton může vybírat následující zálohy: (i) na Služby; (ii) při splátkovém prodeji; (iii) na roaming, (iv) mimořádnou zálohu, nastane-li některá ze skutečností uvedených v čl. 5.1. bodech (i) až (vi), přičemž maximální výše mimořádné zálohy činí zpravidla čtyřnásobek výše Vašeho obvyklého Vyúčtování a (v) zálohu na minimální měsíční plnění/částku (MMP).

Pokud řádně a včas platíte Vyúčtování a nehrozí žádné finanční riziko, 3ton Vám zálohy vrátí snížením částky k úhradě:

· do v pořadí čtvrtého Vyúčtování od data vybrání zálohy v případě zálohy ad (i) nebo (iii)

· do sedmého vystaveného Vyúčtování od data vybrání zálohy v případě zálohy ad (ii) nebo (v),

· do bezprostředně následujícího Vyúčtování Služeb bez zbytečného odkladu po zaplacení všech Vyúčtování, ve kterých se projevily události, jež byly důvodem mimořádné zálohy v případě zálohy ad (iv).

5. Omezení a přerušení poskytování Služeb

5.1  Důvody omezení, resp. přerušení poskytování služeb

3ton je oprávněn Vám okamžitě omezit či přerušit poskytování Služeb v následujících případech:

(i)    neuhradíte-li řádně a včas Vyúčtování, a to ani v náhradní lhůtě, kterou 3ton stanoví;

(ii)  pokud se 3ton nepodařilo doručit Vám jakoukoliv písemnost nebo pokud jste její převzetí odmítl(a) – toto však neplatí v případě, že se 3ton o nedoručení dozvěděl na základě Vašeho oznámení;

(iii) vznikne-li podezření, že jste uzavřel(a) Smlouvu na základě nepravdivých údajů nebo že zneužíváte Služby;

(iv) porušujete-li podstatně podmínky Smlouvy (zejména užíváte-li neschválená zařízení či jinak ohrožujete provoz sítě, uskutečňujete-li zlomyslná či obtěžující volání, rozesíláte-li nevyžádané či reklamní zprávy atp.);

(v)  nejsou-li splněny podmínky nezbytné pro to, aby Vám mohl 3ton poskytovat Služby;

(vi) dojde-li k neobvykle vysokému provozu, který přesáhne v průběhu zúčtovacího období dvojnásobek průměrné výše Vašeho Vyúčtování, nebo k neobvyklému typu provozu (např. hovory do exotických destinací nebo na audiotexová čísla, ačkoliv k takovým hovorům v minulosti v takovém objemu nedocházelo); o této skutečnosti Vás 3ton informuje SMS zprávou či jiným vhodným způsobem. Tímto způsobem se Vás 3ton snaží chránit před možným zneužitím Vaší SIM karty;

(vii)   nastanou-li závažné technické nebo provozní důvody, zejména hrozí-li závažné snížení bezpečnosti a integrity sítě v důsledku poškození nebo zničení elektronického komunikačního zařízení;

(viii) nastane-li krizový stav, zejména branná pohotovost státu, živelní pohroma nebo ohrožení bezpečnosti státu;

(ix) na základě zákona nebo rozhodnutí soudního či správního orgánu.

5.2  Společná ustanovení

3ton je oprávněn změnit Vám způsob poskytování Služeb z Mobilní služby na Předplacenou službu, a to i v době suspendace SIM karty. Přerušení či omezení poskytování Služeb se může v případě omezení či přerušení poskytování Služeb dle bodu 5.1 (vi) vztahovat i na jiné Služby a SIM karty než na ty, u nichž se problém objevil.

Právo 3ton na úhradu dlužných Vyúčtování za poskytnuté Služby (včetně měsíčních paušálů) není omezením Služeb dotčeno.

Pro obnovení poskytování služeb může být ze strany 3ton požadováno složení mimořádné zálohy na Vyúčtování.

6. Síť a pokrytí

3ton se zavazuje provádět opravy a úpravy sítě a její údržbu tak, aby byly provedeny rychle a efektivně, v co nejkratším čase s ohledem na technické a procesní možnosti a druh závady, úpravy či údržby. Provádění těchto činností se může výjimečně projevit dočasným snížením dostupnosti Služeb, o čemž bude 3ton přiměřeným způsobem a bez zbytečného odkladu informovat své zákazníky.

Nepokrytí některých částí území České republiky signálem není vadou plnění na straně 3ton a nezakládá Vaše právo na odstoupení od Smlouvy.

7. Odpovědnost a opatření proti zneužití Služeb

7.1  Opatření proti zneužití Služeb

Přijměte prosím veškerá potřebná opatření k ochraně svých bezpečnostních prvků (zejména hesel či bezpečnostních kódů). V případě důvodného podezření na jejich prozrazení je neprodleně změňte.

V případě, že zjistíte ztrátu, odcizení či zneužití své SIM karty nebo kterékoliv své Služby nebo svých bezpečnostních prvků, neprodleně o této skutečnosti informujte 3ton prostřednictvím Zákaznického centra, které nejpozději do dvou hodin po přijetí Vašeho oznámení učiní opatření k zamezení oznámeného zneužití SIM karty, bezpečnostních prvků nebo Služby.

Pokud 3ton neučiní v dvouhodinové lhůtě opatření dle předchozí věty, odpovídá za škodu, která Vám v důsledku nesplnění této povinnosti vznikla. Za ostatní škody vzniklé v důsledku ztráty, odcizení či zneužití Vaší SIM karty nebo kterékoliv Vaší Služby nebo Vašich bezpečnostních prvků však odpovídáte Vy.

3ton je oprávněn provést změnu Vašeho nastavení SIM karty, bezpečnostních prvků (zejména hesel či bezpečnostních kódů), e-mailové adresy či jiných nastavení Služeb i bez Vašeho souhlasu v případě, že je toto opatření ve Váš prospěch nebo je nutné k řádnému poskytování Služeb (např. je-li to nutné k zajištění funkčnosti Služeb či v případě důvodného podezření na zneužití Služby).

Bez Smlouvy o propojení nesmíte směrovat provoz do sítě 3ton.

7.2  Odpovědnost za újmu

Mějte prosím na paměti, že odpovídáte za jednání jakýchkoliv třetích osob, kterým jste umožnil užívat Služby. Odpovídáte rovněž za nedostatečnou ochranu svých bezpečnostních prvků či zneužití Služeb v případě, že jste nevyužil(a) opatření uvedených v bodě 7.1.

3ton neodpovídá za kvalitu hovorů uskutečněných prostřednictvím počítačové sítě Internet, za plnění třetích stran ani za Vaše data uložená na SIM kartě či v jiných zařízeních, která užíváte při využívání Služeb.

Pokud jste mohl(a) Službu využít jen částečně nebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně 3ton nebo z důvodu nedodržení kvality Služeb, je 3ton povinen přiměřeně snížit cenu Služby, nebo po dohodě s Vámi zajistit poskytnutí Služby náhradním způsobem. V případě závad zajistí 3ton rovněž odstranění závady. V těchto případech nemáte právo na náhradu újmy.

Úhrnná předvídatelná újma, která by Vám mohla vzniknout jako následek porušení povinností 3ton, může činit maximálně částku 1 000 Kč. Právo na náhradu újmy 3ton uspokojí snížením částky k úhradě v následujících Vyúčtováních. Jiným způsobem 3ton Vaše případné právo na náhradu škody uspokojí pouze na základě Vaší písemné výzvy. Nedohodneme-li se s Vámi jinak, nahrazuje se veškerá újma způsobená v souvislosti s plněním dle Smlouvy v penězích. Vylučuje se povinnost 3ton nahradit Vám újmu, kterou nebylo možno v době uzavření Smlouvy rozumně předvídat.

8. Reklamace

Reklamaci vystaveného Vyúčtování můžete uplatnit do 2 měsíců od doručení Vyúčtování a reklamaci poskytnuté Služby do 2 měsíců od poskytnutí Služby, a to písemně na adrese Zákaznického centra, nebo e-mailem na adrese info@3ton.eu. I v případě, že podáte reklamaci, však musíte řádně uhradit vystavené (reklamované) Vyúčtování.

3ton podanou reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději Vás však o výsledku reklamace informuje do 1 měsíce ode dne jejího doručení. V případě, že je třeba projednat reklamaci se zahraničním provozovatelem, obdržíte vyjádření k reklamaci do 2 měsíců.

Pokud s řešením reklamace nebudete souhlasit, můžete do 1 měsíce od vyřízení reklamace uplatnit námitky proti vyřízení reklamace u Českého telekomunikačního úřadu.

9. Smluvní pokuty a jiné úhrady

9.1. V případě, že budete v prodlení s úhradou Vyúčtování jeden den, jsme Vám oprávněni účtovat smluvní pokutu ve výši 150 Kč. V případě, že budete v prodlení s úhradou Vyúčtování 21 dnů, jsme Vám oprávněni účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč.

9.2. Nezaplatíte-li řádně a včas tři po sobě jdoucí Vyúčtování nebo budete-li v prodlení s úhradou jakéhokoliv svého peněžitého dluhu vůči 3ton déle než 90 dnů, jste povinen(-na) zaplatit smluvní pokutu ve výši 20% součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy. Tento součet se spočítá za období od začátku suspendace, během níž vznikl nárok na smluvní pokutu, do konce sjednané doby trvání vaší Smlouvy. Rozhodující je základní ceníková cena s DPH měsíčního paušálu, který dle Smlouvy užíváte. Nárok na tuto smluvní pokutu nevzniká v případě Smluv uzavřených na dobu neurčitou.

9.3. Pokud Smlouva skončí před uplynutím sjednané doby určité z jiných důvodů než z důvodu prodlení s úhradou peněžitých dluhů, jste povinen(-na) 3ton zaplatit úhradu ve výši 20% součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby jejího trvání (rozhodující je přitom základní cena měsíčního paušálu s DPH naposledy vyúčtovaného ve Vyúčtování, která je uvedena v Ceníku), přičemž v této části úhrady se má za to, že tato představuje paušální odškodné za předčasné ukončení Smlouvy, která byla mezi smluvními stranami původně sjednána na dobu určitou.

9.4. Pokud porušíte zákaz směrovat provoz do sítě 3ton, bude to 3ton považovat za podstatné porušení Smlouvy a Vy jste povinen(-na) zaplatit 3ton smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou SIM kartu, kterou máte aktivní v den, kdy je takové směrování poprvé prokázáno.

9.5. Smluvní pokuty jsou účtovány bez DPH. Smluvní pokuty mohou být uplatněny souběžně. Zaplacení smluvních pokut Vás nezprošťuje povinnosti uhradit jiné dlužné částky. Právo Operátora domáhat se náhrady újmy není zaplacením smluvních pokut dotčeno.

10.  Informace a komunikace Smluvních stran

10.1. Kontaktní místa

Pro komunikaci s 3ton využívejte prosím sekci https://kabinet.3ton.eu, umístěnou na adrese www.3ton.eu, Zákaznické centrum na telefonním 4488 (ze sítě 3ton) a e-mailovou adresu info@3ton.eu. Písemnou komunikaci směřujte prosím na adresu Zákaznické centrum 3ton s.r.o., Praha 1 – Nové město, Klimentská 1216/46, 110 00. Není-li stanoveno jinak, jste prostřednictvím kteréhokoliv výše uvedeného kontaktního místa oprávněn(a) předkládat návrhy, připomínky a žádosti, požadovat změnu telefonního čísla (za poplatek dle Ceníku), oznamovat závady v rámci sítě, získávat informace o cenách a Službách a využívat možnosti servisních služeb (např. základní nastavení telefonu či jiného zařízení pro využívání Služeb, přenesení kontaktů, výměny SIM karty, …) a zákaznické podpory či činit jakékoliv jiné úkony související se Smlouvou a Službami.

10.2. Komunikace

Pro komunikaci s 3ton si můžete zvolit heslo, které Vám umožní získávat informace o Vašich Službách, výši částek k úhradě, jednotlivých spojeních apod. a na jehož základě je rovněž možno měnit nastavení některých Služeb. V případě ztráty či zapomenutí hesla může 3ton využít alternativní způsob Vaší autorizace (např. dotazem na Vaše osobní údaje).

K provedení některých úkonů po Vás může 3ton požadovat autorizaci prostřednictvím hesla či prokázání totožnosti a je oprávněn v případě, že nebude autorizace řádně provedena, odmítnout provedení úkonu. 3ton je rovněž oprávněn odmítnout provést požadovaný úkon v případě důvodného podezření, že došlo ke zneužití identifikačních prostředků.

3ton Vás může kontaktovat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dále jen „Pošta“), elektronickou poštou, telefonicky, SMS či MMS. Za písemné se považují i právní úkony 3ton učiněné elektronickou poštou, SMS, MMS, či doručením do datové schránky. Za Vaše písemné úkony se považují Vámi vlastnoručně podepsané listiny či Vaše elektronické dokumenty opatřené zaručeným elektronickým podpisem.

Písemně Vás primárně 3ton kontaktuje na korespondenční adrese uvedené ve Smlouvě. V případě potřeby však 3ton může písemnost zaslat i na jinou Vaši adresu, která je mu známa, a to včetně Vaší e-mailové adresy.

Písemnost zasílaná 3ton prostřednictvím pošty se považuje za doručenou jejím dodáním na Vaši adresu, případně marným uplynutím lhůty určené k vyzvednutí poštovní zásilky, i když jste se o jejím uložení nedozvěděl(a), případně dnem, kdy se písemnost vrátila 3ton, podle toho, která z těchto skutečností nastala dříve. Doručení je účinné i tehdy, když se na adrese nezdržujete.

Písemnost zasílaná 3ton prostřednictvím elektronické pošty, SMS či MMS se považuje za doručenou nejpozději dnem následujícím po odeslání zprávy na Vaše telefonní číslo nebo Vaši e-mailovou adresu.

Pokud hodláte používat SIM kartu v zařízení, které neumožňuje přijímání SMS či MMS, musíte tuto skutečnost předem oznámit 3ton a dohodnout si s ním náhradní způsob komunikace, jinak 3ton neodpovídá za případnou újmu tímto způsobenou.