POZOR! Důležité zprávy pro všechny zákazníky 3ton mobile. Klikněte ZDE pro více informací!

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen "Smlouva"), kterou jste Vy (dále též jen "Účastník") uzavřel(a) se společností 3ton s.r.o., Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 28185803 (dále jen "Operátor"). Všeobecné podmínky upravují Vaše práva a povinnosti i práva a povinnosti Operátora při užívání a poskytování služeb elektronických komunikací a souvisejících služeb (dále vše jen "Služby") prostřednictvím mobilní sítě (dále jen "mobilní Služby") či pevné sítě (dále jen "pevne Služby"), které jsou poskytovány pod obchodní značkou 3ton s.r.o.. Při jednání o Smlouvě se můžete Vy i Operátor nechat zastoupit zástupcem. Vámi udělená plná moc musí být vždy opatřena Vaším úředně ověřeným podpisem.


2. Účastnická Smlouva

2.1. Uzavření Smlouvy

Máte-li zájem o uzavření Smlouvy, řádně vyplňte a podepište formulář Operátora označený "Účastnická smlouva" (opatřena podpisem, který bude ověřen pracovníkem Zákaznického centra přímo na pobočce a nebo bude úředně ověřen) a předejte jej Operátorovi společně s dokumenty potřebnými k ověření Vaší totožnosti. Jsou-li splněny podmínky nutné pro uzavření Smlouvy (např. souhlasí-li Vaše totožnost s údaji na formuláři či složil(a) jste zálohu, je-li požadována), Operátor Vámi předložený návrh přijme a Smlouvu s Vámi uzavře. Smlouvy jsou zpracovávány chronologicky a s ohledem na počet přijatých smluv. Operátor výslovně upozorňuje, že jakékoliv Vámi provedené změny (byť nepodstatné) v tiskopisu smlouvy Operátor automaticky odmítá. S výjimkou prostoru, který je určen k vyplnění Vašich osobních údajů. Smlouva je uzavřena připojením podpisu Operátora. Smlouvu nebo jiným právním jednáním Operátora, ze kterého jednoznačně vyplývá přijetí Vámi předloženého návrhu (například aktivací SIM karty či služby). O uzavření či změne Smlouvy Vás bude Operátor informovat rovněž prostřednictvím mojí samoobsluhy, SMS nebo emailem, kterou naleznete na Vašem zákaznickém účtu na portálu 3ton konkrétně na https://kabinet.3ton.eu (dále jen "moje samoobsluha"). Toto potvrzeni nemá charakter potvrzujícího obchodního dopisu a stejně tak Vás Operátor upozorňuje, že nebude přihlížet k žádnému Vašemu potvrzení, které byste mu zaslal(-a) o uzavření Smlouvy, tj. takové potvrzení nemá vliv na obsah Smlouvy. Kvůli případnému pozdějšímu prokázání Vaší identifikace při uzavření Smlouvy udělujete Operátorovi souhlas s tím, aby si z Vašich předložených dokumentů kopíroval nebo opisoval údaje nutné k Vaší identifikaci a tyto údaje archivoval. Obdobné platí v případě, že dokládáte změnu těchto údajů. Uzavřením smlouvy či vylomením SIM karty z plastové karty nebo užitím některé ze služeb vyjadřujete a potvrzujete svůj souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami, Informacemi pro zákazníka, Ceníkem, Reklamačním řádem, podmínkami jednotlivých služeb (např. zvoleného tarifu), včetně příslušných pravidel na ochranu sítě, a dále s Podmínkami marketingových akcí, pokud takovou akci využijete. V případě rozporu mezi Všeobecnými podmínkami, Informacemi pro zákazníka, Ceníkem, Reklamačním řádem, podmínkami jakékoli služby a Podmínkami marketingových akcí platí uvedené pořadí přednosti:

(I) Podmínky marketingových akcí;

(II) Podmínky jednotlivých služeb;

(III) Ceník;

(IV) Všeobecné podmínky a Informace pro zákazníka

a

(V) Reklamační řád, což nám však nebrání dohodnout se jinak.

Pokud SIM kartu z plastové karty nevylomíte a neužijete žádnou službu, můžete nám ji vrátit neporušenou do 14 dnů od data, kdy ji převezmete; v takovém případě smlouvu považujeme bez dalšího za neuzavřenou (pokud již předtím byla smlouva uzavřena postupem uvedeným výše). Uzavřením smlouvy nedáváte souhlas se zveřejněním svých kontaktních údajů v informační službě třetí strany nebo Operatoru či v tištěném telefonním seznamu. O zveřejnění můžete kdykoliv požádat a máte právo požadovat, aby v telefonním seznamu bylo uvedeno, že si nepřejete být kontaktován za účelem nabízení obchodu a služeb. Souhlas se zveřejněním údajů v telefonním seznamu nebo informační službě můžete kdykoli odvolat. V takovém případě zajistíme odstranění údajů při jejich nejbližší úpravě, bude-li to technicky možné. Chtěli bychom vás upozornit, že v případě udělení souhlasu s uveřejněním je naší povinností předat takové údaje dalším poskytovatelům informačních služeb o telefonních číslech a vydavatelům telefonních seznamů, pokud jsou takové osoby našimi smluvními partnery. Objednáním nebo aktivací jednotlivých služeb potvrzujete svůj souhlas a seznámení se nejen se Všeobecnými podmínkami, ale i podmínkami takové služby.


2.2. Obsah Smlouvy

Obsah Smlouvy tvoří ustanovení uvedená v:
(i) oboustranně akceptovaném formuláři "Účastnická smlouva" nebo obsah hovoru při telefonickém uzavření Smlouvy;
(ii) podmínkách zvláštních nabídek nebo podmínkách sjednaných v samostatné smlouvě;
(iii) podmínkách vámi zvolených konkrétních Služeb;
(iv) platném ceníku služeb (dále jen "Ceník");
(v) Podmínkách zpracovávání osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů Účastníků;
(vi) platných Všeobecných podmínkách
a
(vii) dalších dokumentech, na které budete upozorněn(a) viz. odstavec 2.1.
V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty má přednost ten dokument, který je uveden v předchozím odstavci dříve v pořadí než ten, se kterým je dokument v rozporu.


2.3. Aktivace Služby

Operátor Vám aktivuje Službu v co nejkratší lhůtě, ve které je to s přihlédnutím k technickým, obchodním a procesním podmínkám možné, a to, pokud se s Vámi nedohodne Operátor jinak, v případě mobilní Služby maximálně do 7 dnů a v případě pevné Služby maximálně do 30 dnů.


2.4. Doba trvání Smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu, kterou si s Operátorem sjednáte. Tato doba je zpravidla uvedena ve formuláři "Účastnická Smlouva" ve znění uzavřených dodatků. Chcete-li, aby byla Vaše Smlouva na dobu určitou ukončena k datu, kdy uplyne sjednaná doba jejího trvání, oznamte nám to písemně na adresu našeho Zákaznického centra 3ton s.r.o., Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1 minimálně 20 dnů předem, jinak se automaticky změní na Smlouvu na dobu neurčitou. Doba určitá Vaší Smlouvy se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou Vám bylo přerušeno poskytování Služeb či omezeno poskytování Služeb s převodem na předplacené Služby (dále též jen "suspendace") s výjimkou období suspendace, v souvislosti s kterou Vám Operátor vyúčtoval smluvní pokutu dle čl. 8.2 níže. Suspendaci u pevných Služeb nelze provést formou omezení s převodem na předplacenou Službu.


2.5. Změna Smlouvy

Návrh na změnu Smlouvy jste oprávněn(a) předložit prostřednictvím kteréhokoliv kontaktního místa Operátora, emailovou adresou info@3ton.eu. Budou-li splněny všechny podmínky pro provedení změny, Operátor změnu provede, bude-li to technicky a procesně možné, nejpozději od počátku zúčtovacího období nejblíže následujícího po okamžiku, kdy obdržel Váš návrh na změnu. Nebudou-li splněny všechny podmínky pro provedení změny, informuje Vás Operátor o podmínkách, za kterých návrh na změnu může přijmout, nebo Váš návrh na provedení změny odmítne (například z důvodu Vašeho dluhu vůči Operátorovi, při suspendaci, v průběhu výpovědní doby apod.). O změně svých údajů uvedených ve Smlouvě musíte informovat Operátora vždy do 7 dnů ode dne, kdy taková změna nastala, a současně ji doložit dokladem, který změnu osvědčuje. V případě, že o změnu požádáte prostředky komunikace na dálku či mimo prostory obvyklé k podnikání, bude Vás Operátor informovat o této změně do moje samoobsluha. Pokud bychom ukončovali poskytování některého z tarifů nebo služeb, oznámíme vám to nejméně 1 měsíc předem. Pokud vám nebude naše nabídka vyhovovat (např. jiný tarif nebo jiná služba), budeme se snažit vám tarif změnit na jiný co nejvhodněji, a to za předpokladu, že smlouva bude stále trvat. Pokud jednostranné změny dokumentů dle čl. 9.3 budou mít charakter podstatné změny smlouvy vedoucí ke zhoršení vašeho postavení, můžete smlouvu ukončit písemnou výpovědí s uvedením tohoto důvodu, kterou nám doručíte nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této změny. V takovém případě bude smlouva ukončena (a SIM karta případně deaktivována) bez jakékoliv sankce. Pokud nám výpověď v uvedené lhůtě nedoručíte, budeme mít za to, že se změnami souhlasíte.
Upozorňujeme vás, že jestliže výpověď doručíte až po dni nabytí účinnosti této změny (tedy v rozmezí 1. – 15. dne po nabytí účinnosti této změny), bude se smluvní vztah v tomto období řídit již dle nových podmínek, tedy v režimu provedených změn dle popisu výše. Pokud jsme však změny provedli z důvodu změny právní úpravy, na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu nebo se jedná o jiné než podstatné změny smlouvy vedoucí ke zhoršení vašeho postavení, či by ukončení smlouvy z vaší strany bylo zneužitím práva, tento postup (ukončení smlouvy z důvodu jednostranné změny bez sankce) nelze použít.


2.6. Ukončení Smlouvy

Smlouva zaniká dohodou a na základě výpovědi, odstoupení, smrti nebo zániku některé ze stran Smlouvy bez právního nástupce.


2.6.1. Ukončení ze strany Operátora

Operátor může ukončit kteroukoliv Vaši Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní dobou 30 dnů ode dne jejího doručení na vaši adresu nebo jakým koliv z výše zmíněných a to v následujících případech:
(i) pokud jste ve lhůtě splatnosti nezaplatil(a) tři po sobě jdoucí Vyúčtování;
(ii) pokud jste v prodlení s úhradou jakéhokoliv svého peněžitého dluhu vůči Operátorovi po dobu delší než 45 dnů;
(iii) nastane-li některá skutečnost uvedená v čl. 3.4. bod (i) až (iv) níže;
(iv) pokud vůči Vám je vedeno insolvenční řízení nebo
(v) je-li vůči Vaší osobě nařízena exekuce.
Operátor může od Smlouvy odstoupit v případě, že dojde k pravomocnému prohlášení konkursu na Váš majetek, či porušíte-li podstatným způsobem Smlouvu.


2.6.2. Výpověď z Vaší strany

Smlouvu uzavřenou na dobu určitou i neurčitou můžete ukončit písemnou výpovědí zaslanou Operátorovi. na adresu Výpovědní doba započne 1. dnem následujícího měsíce ode dne doručení výpovědi Operátorovi a její délka je 30 dnů. V případě výpovědi Smlouvy na dobu určitou jste povinen(na) zaplatit úhradu dle čl. 8.3 níže. Bez ohledu na výše uvedené jste rovněž oprávněn(a) písemně vypovědět Smlouvu bez sankce, vyplývá-li takové právo ze zákona, v takovém případě musíte doručit výpověď Operátorovi nejpozději 10 dnů přede dnem účinnosti změny, která zakládá Vaše zákonné právo vypovědět Smlouvu. Výpovědi adresujte v listinné podobě zákaznickému centru Operátora na adresu 3ton s.r.o., Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1. Máte možnost ponechat si své telefonní číslo a přejít s ním k jinému poskytovateli služeb.


2.6.3. Přenesení čísla

Smlouva končí přenesením telefonního čísla v případě, že je žádost o převod do jiné odpovídající sítě v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami, které tento úkon upravují. V případě ukončení Smlouvy na dobu určitou z důvodu přenesení čísla jste povinen zaplatit úhradu dle čl. 8.3 níže.


2.6.4. Společná ustanovení

I po ukončení Smlouvy nadále přetrvávají práva a povinnosti, u nichž je zřejmé, že nemají ukončením Smlouvy zaniknout, například povinnost zaplatit dlužné částky, smluvní pokuty a úhrady či ujednání o volbě práva a rozhodování sporů. Ukončením Smlouvy zaniká i smlouva o poskytování platebních služeb. V případě ukončení Smlouvy o poskytování mobilních Služeb převede Operátor SIM kartu do režimu předplacených Služeb, pokud se s Operátorem nedohodnete při ukončení Smlouvy jinak. Při ukončení Smlouvy jste povinen(-na) vrátit bez zbytečného prodlení Operátorovi vše, co je jeho vlastnictvím. Rádi bychom vás upozornili na to, že pokud není v podmínkách jednotlivé služby stanoveno jinak, je vám měsíční poplatek za službu (zejména tarify či balíčky v rámci tarifů) zaúčtován okamžitě po její aktivaci/změně (aktivace probíhá vždy k prvnímu dni zúčtovacího období), a dále, že při deaktivaci služby v průběhu zúčtovacího období, tj. i přenosu telefonního čísla k jinému poskytovateli, nedochází k Vyúčtování poměrné částky poplatku za službu dle skutečného počtu dnů, kdy byla služba aktivní.


3. Služby

3.1. Úvodní ustanovení

Operátor se zavazuje poskytovat Vám Služby v souladu s platnými právními předpisy a Smlouvou a Vy se je takto (v souladu s platnými právními předpisy a Smlouvou) zavazujete užívat. Jste povinen(-na) se vždy seznámit s aktuálními podmínkami Služeb, Ceníkem, Všeobecnými podmínkami, Podmínkami zpracovávání osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů Účastníků, která Vám v souvislosti s nimi Operátor doručuje. Aktuální seznam těchto dokladů je uveden na www.3ton.eu.
Operátor Služby poskytuje zejména ve formě tarifů s měsíčním Vyúčtováním nebo v režimu předplacených Služeb. Služby jste oprávněn(a) užívat pouze prostřednictvím zařízení, která jsou schválena pro užití v České republice, a k účelu, který je v souladu s platnými právními předpisy a Smlouvou (bližší informace viz.např. http://www.ctu.cz/ctu-informuje/posuzovani-shody/informace-pro-uzivatele-zarizeni.html). Vlastníkem práv k software na SIM kartě je Operátor. Bez předchozího souhlasu Operátora nijak nezasahujte do softwaru SIM karty či jiných zařízení Operátora. Bez speciální písemné dohody uzavřené s Operátorem nejste oprávněn(a) umožnit užívání jakékoliv Služby za úplatu třetím osobám ani poskytovat své služby třetím osobám s využitím sítě či Služeb Operátora.


3.2. Některé typy Služeb

3.2.1. Základní Služby

Operátor poskytuje na území České republiky následující základní Služby:
(i) telefonní hovory – běžné odchozí hovory a přijímání telefonních hovorů;
(ii) bezplatná tísňová volání (tísňová volání lze uskutečnit i bez SIM karty, včetně lokalizace);
(iii) služba přenosu dat;
(iv) služba krátkých textových zpráv (též jen "SMS");
(v) služba multimediálních zpráv.
Služby poskytované Operatorem jsou upraveny v samostatných podmínkách jednotlivých služeb. Rádi bychom vás upozornili, že SIM karta zůstává vždy ve vlastnictví Operatora, a Operator je oprávněn ji deaktivovat v případě, že nedojde k uzavření smlouvy nebo je již uzavřená smlouva ukončena.


3.2.2. Další Služby a doplňkové Služby

Doplňkovými Službami se rozumí další Služby dle aktuální nabídky Operátora, které jsou uvedeny v Ceníku.


3.2.3. Služby třetích stran a Platební služby

Některé služby, které lze užívat prostřednictvím sítě Operátora, Vám neposkytuje Operátor, ale jiné subjekty, a to za podmínek, které s těmito subjekty sjednáte. O tom, že jde o službu třetí strany, vás má třetí strana povinnost informovat nejpozději v okamžiku užití služby. Operátor Vás tímto společně s poskytovateli služeb třetích stran informuje, že veškeré pohledávky, které vzniknou třetí straně za Vámi v případě, že využijete Službu třetí strany, příslušná třetí strana postupuje vždy Operátorovi, který Vám je může vyúčtovat a v případě, že je neuhradíte, může je po Vás vlastním jménem a na vlastní účet vymáhat. Sjednáte-li si s Operátorem poskytování platebních služeb, uzavíráte okamžikem prvního využití platebních Služeb s Operátorem smlouvu o platebních Službách. Vedle Smlouvy se platební služby řídí zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, a Obchodními podmínkami Platebních služeb 3ton s.r.o.. Platební službou je rovněž Služba DMS, prostřednictvím které můžete poskytnout peněžitý dar odesláním příslušné SMS na stanovené přístupové číslo (dále jen "darovací SMS"). Odesláním darovací SMS je mezi Vámi a subjektem identifikovaným přístupovým číslem a kódem dané Služby uzavřena darovací smlouva a Vám vzniká povinnost uhradit částku rovnající se ceně příslušné odeslané SMS, resp. stanovené měsíční částky podpory.


3.3. Předplacená Služba

Smlouvu na předplacenou Službu uzavřete okamžikem:
(i) uhrazením ceny kreditu nebo prvním dobitím kreditu;
(ii) vylomením SIM karty z plastové karty;
(iii) aktivací SIM karty,
a to podle toho, co nastane dříve, a to na dobu neurčitou.
Na vaši žádost vám na částku uhrazeného kreditu vystavíme daňový doklad. Kupony pro dobíjení můžete využít nejpozději do data uvedeného na kuponu. Upozorňujeme vás také na to, že kupony není možné vrátit a že vám nemůžeme vrátit peníze za nevyužití kuponu nebo nevyčerpání kreditu ve stanovené lhůtě nebo pokud dojde k ukončení smlouvy.
Pro předplacenou Službu se neuplatní ustanovení Všeobecných podmínek, která nelze s ohledem na povahu předplacených Služeb použít, a ustanovení, která jsou v rozporu s podmínkami uvedenými v tomto článku. Anonymní předplacenou Službu můžete převést na jinou osobu. Tuto osobu musíte seznámit se Smlouvou a předat jí SIM kartu s bezpečnostními kódy nebo SIM kartu a originál dopisu obsahujícího bezpečnostní kódy, příp. nosič obsahující bezpečnostní kódy (dále jen "průvodní dopis, příp. nosič"). Třetí osoba se stane Účastníkem okamžikem převzetí předplacené SIM karty. Operátor je oprávněn považovat za Účastníka osobu, která se prokáže průvodním dopisem, příp. nosičem či obalem SIM karty s bezpečnostními kódy.
Chcete-li využít předplacené Služby, musíte nejprve složit finanční částku určenou k čerpání Služeb (dále jen "Dobití SIM karty"). Základní způsoby Dobití SIM karty jsou uvedeny na www.3ton.eu. Operátor následně provede navýšení kreditu vaši předplacené Služby o vámi složenou finanční částku. Kredit musíte využít ve lhůtě 3 měsíců od posledního Dobití. Vykáže-li vámi užívaná předplacená Služba záporný kredit, jste povinen(-na) bezodkladně provést Dobití SIM karty a dluh vyrovnat. Proplacení nevyčerpaného kreditu můžete požádat do 1 měsíce ode dne ukončení Smlouvy, jinak toto právo zaniká. Proplacení může být zpoplatněno dle Ceníku. Operátor může odmítnout kredit proplatit v případě podezření na zneužití tohoto procesu. Poskytne-li Vám Operátor kredit převyšující vámi uhrazenou finanční částku (bonusový kredit), můžete jej využít pouze k běžnému čerpání základních Služeb a nemáte nárok na jeho proplacení. Stejně se postupuje, pokud Vám Operátor umožnil převedení nevyčerpaného tarifního kreditu z tarifu s Vyúčtováním na předplacenou Službu. Smlouva na předplacenou Službu zaniká vedle důvodů uvedených v čl. 2.6 rovněž:
(i) nevyužitím žádné Služby ve lhůtě 3 měsíců od datum zakoupení samotné SIM karty, a
(ii) neprovedete-li Dobití SIM karty ve lhůtě 3 měsíců ode dne posledního Dobití SIM karty.
Měli byste vědět, že mj. neodpovídáme za to, že nevyužijete kredit na SIM kartě, nesprávně zadáte údaje při úhradě předplacených služeb (zejména telefonní číslo nebo číslo kuponu) nebo ztratíte či vám někdo odcizí kupon nebo že dojde k jeho zneužití.


3.4. Využívání služeb v roamingu

S využitím mobilních sítí zahraničních poskytovatelů vám 3ton s.r.o. umožňuje užívat hlasové služby také mimo území České republiky, a tím máte možnost kdykoliv využít hlasových služeb v roamingu. Podmínky této služby a další informace jsou k dispozici na http://3ton.eu/cz/roaming/ nebo http://3ton.eu/data/File/Cenik_15062017.pdf.
V souladu s roamingovou regulací máme možnost uplatňovat jistá omezení spočívající v neposkytování služeb regulovaného roamingu nebo v omezení čerpání národních jednotek v rámci podmínek nabízených národních tarifů, umožňujících roaming.


3.5. Omezení a přerušení poskytování Služeb

V některých případech se může stát, že Vám omezíme či přerušíme poskytování služeb (částečně či všech služeb), aniž bychom vás o tom stihli předem informovat. Operátor je Vám oprávněn okamžitě omezit (a v případě mobilní Služby současně převést na předplacenou Službu) či přerušit poskytování Služeb, například:
(i) neuhradíte-li řádně a včas Vyúčtování, a to ani v náhradní lhůtě, kterou Operátor stanoví;
(ii) vznikne-li podezření, že jste uzavřel(a) Smlouvu na základě nepravdivých údajů nebo že zneužíváte Služby. Poskytnete-li nám nesprávné údaje či nepravdivé prohlášení, případně nenahlásíte-li změnu svých údajů;
(iii) porušujete-li podstatně podmínky Smlouvy (zejména užíváte-li neschválená zařízení či jinak ohrožujete provoz sítě, uskutečňujete-li zlomyslná či obtěžující volání, rozesíláte-li nevyžádané či reklamní zprávy atp.);
(iv) nejsou-li splněny podmínky nezbytné pro to, aby Vám mohl Operátor poskytovat Služby;
(v) dojde-li k neobvykle vysokému provozu, který přesáhne v průběhu zúčtovacího období dvojnásobek průměrné výše Vyúčtování, nebo k neobvyklému typu provozu (např. hovory do exotických destinací nebo na audiotextová čísla, ačkoliv k takovým hovorům v minulosti v takovém objemu nedocházelo, nebo převažující užívání služeb v roamingu); tímto způsobem se vás Operátor snaží chránit před možným zneužitím Služby, a proto je oprávněn zvolené opatření aplikovat i na jiné Služby a SIM karty než ty, u nichž se problém objevil;
(vi) nastanou-li závažné technické nebo provozní důvody, zejména hrozí-li nebo dojde-li k narušení bezpečnosti a integrity sítě nebo dojde-li k narušení bezpečnosti Služeb;
(vii) nastane-li krizový stav, zejména branná pohotovost státu, živelní pohroma nebo ohrožení bezpečnosti státu;
(viii) na základě zákona nebo rozhodnutí soudního či správního orgánu;
(ix) porušíte-li povinnost stanovenou ve smlouvě či v právních předpisech;
(x) překročíte-li Volací limit nebo jej v daném zúčtovacím období dosáhnete;
(xi) se nám nepodaří doručit vám Vyúčtování či jiné písemnosti;
(xii) vznikne-li podezření, že jste uzavřeli smlouvu na základě nepravdivých údajů nebo jste ji uzavřeli s úmyslem neplatit za odebrané služby či zboží odebrané současně se službami;
Prosím mějte na paměti, že omezení poskytování služeb nemá vliv na vaše smluvní povinnosti a že po dobu přerušení poskytování služeb vám nemusíme vystavovat Vyúčtování. Jakmile odpadne důvod pro přerušení nebo omezení poskytování služeb, co nejdříve je obnovíme. Máte však možnost takové obnovení poskytování služeb předem odmítnout. V této souvislosti bychom vás rádi upozornili, že v pohraničních oblastech České republiky se vaše zařízení může připojit k mobilní síti zahraničního poskytovatele, a vy tak začnete využívat služby zahraničního poskytovatele (roaming), ačkoliv budete stále na území České republiky.
Pokud složite mimořádnou zálohu (viz důvody dle čl. 4.4 (iv)), bude vám poskytování přerušených či omezených Služeb bez zbytečného odkladu obnoveno.


4. Cena, zálohy a platební podmínky

4.1. Ceny, účtování Služeb

Ceny za poskytnuté Služby Vám Operátor účtuje dle platného Ceníku a Vy jste je povinen(-na) řádně a včas hradit. Ceny za Služby Vám Operátor začne účtovat dnem aktivace zvolené Služby. Ceny za Služby třetích stran Vám Operátor účtuje dle podmínek stanovených pro příslušnou Službu třetí strany.


4.2. Vyúčtování Služeb a jeho úhrada

Vždy po skončení zúčtovacího období Vám Operátor vystaví Vyúčtování s náležitostmi daňového dokladu (v textu také jen "Vyúčtování" či "Faktura"), které obsahuje cenu poskytnutých Služeb a jiné částky, na které má Operátor nárok (např. zálohy či smluvní pokuty). Operator je oprávněn ve Vyúčtování vyúčtovat i ceny za služby poskytnuté v předchozích zúčtovacích obdobích, pokud nebyly zahrnuty do předchozích Vyúčtování (zejména v případě roamingu a služeb třetích stran).
Pokud se s Operátorem nedohodnete jinak, vystaví Vám Vyúčtování v elektronické podobě. Vystavení tištěného Vyúčtování může být zpoplatněno dle Ceníku. Vyúčtování Vám Operátor doručí do 15 dnů ode dne ukončení předmětného zúčtovacího období Pokud jste nedostal(a) Vyúčtování ani více než po 15 dnech od dodání posledního Vyúčtování nebo ode dne aktivace SIM karty či Služby, musíte tuto skutečnost neprodleně ohlásit kontaktnímu místu Operátora. Nedoručení Vyúčtování nemá vliv na Vaši povinnost řádně a včas uhradit ceny za poskytnuté Služby. V případě, že bude z data odeslání Vyúčtování zřejmé, že Vám bude Vyúčtování doručeno během posledních 3 dnů uvedené lhůty, prodlouží Vám Operátor přiměřeně lhůtu splatnosti Vyúčtování. Vyúčtování musí být uhrazeno nejpozději do data splatnosti, které uvedeme na příslušném Vyúčtování a které je zpravidla stanoveno na 10. den po vystavení Vyúčtování. Vyúčtování je uhrazeno připsáním vyúčtované částky pod správným variabilním symbolem na bankovní účet Operátora (popř. identifikací platby po sdělení správného variabilního symbolu). Neoznačíte-li platbu řádně variabilním symbolem uvedeným ve Vyúčtování, pak může-li Operátor platbu identifikovat jiným způsobem, použijí se pravidla pro pořadí úhrady pohledávek dle čl. 4.3 níže. Operátor Vás upozorní v případě, že neuhradíte Vyúčtování řádně a včas, a stanoví Vám náhradní lhůtu k úhradě Vyúčtování, přičemž za prokazatelné upozornění o nezaplacení ceny je považována také SMS nebo e-mail. Za dobu přerušeni poskytování Služeb a omezení poskytování Služeb s převedením na předplacené Služby Vám nebudou Vyúčtování za služby elektronických komunikací vystavována. Pokud některou z poskytnutých Služeb není možno vyúčtovat ve Vyúčtování za zúčtovací období, v němž byla Služba poskytnuta, vyúčtuje Vám ji Operátor v nejbližším možném následujícím Vyúčtování. Podrobný výpis skutečně vyčerpaných Služeb Vám na základě Vaší žádosti vyhotoví Operátor za úplatu, pokud jej má mít dle zákona k dispozici. Zaslání upomínky v případě prodlení se zaplacením Vyúčtování může být zpoplatněno dle Ceníku.


4.3. Započtení a pořadí úhrady pohledávek

Operátor může použít Volací jistinu či finanční plnění dle Ceníku, které obdrží od Účastníka, na úhradu jakékoli dlužné částky z titulu poskytování služeb, nákupu zboží nebo služeb třetích stran dle naší volby. Operátor použije uhrazenou částku nejprve na úhradu nejstaršího splatného dluhu, a to nejprve na úhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky, poté na úhradu Služeb třetích stran, dále na úhradu sjednaných splátek za zařízení, následně smluvních pokut a poté na úhradu zbytku Vašeho nejstaršího splatného dluhu vůči Operátorovi, a to vždy nejprve na úhradu jistiny, pokud neurčíte jinak. Stejným způsobem je Operátor oprávněn použít Vámi složenou zálohu, Váš přeplatek nebo jakoukoliv jinou finanční částku. Není-li třeba tuto částku takto použít, vrátí Vám Operátor takovou finanční částku snížením částky k úhradě v následujícím Vyúčtování. Operátor je oprávněn požadovat po Vás náhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky a zmocnit třetí osoby k vymáhání pohledávek po splatnosti,které jste povinni uhradit.


4.4. Zálohy

Operátor je oprávněn žádat složení zálohy pouze v případech hrozícího finančního rizika nebo z jiného vážného důvodu. V případě neuhrazení požadované zálohy je Operátor oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy, odstoupit od Smlouvy, neprovést navrženou změnu Smlouvy či Vám omezit nebo přerušit poskytování Služeb.
Operátor může vybírat následující zálohy:
(i) na Služby;
(ii) na roaming,
(iii) mimořádnou zálohu, nastane-li některá ze skutečností uvedených v čl. 3.4. bodech (i) až (v), přičemž maximální výše mimořádné zálohy činí zpravidla čtyřnásobek výše Vašeho obvyklého Vyúčtování a (iv) zálohu na minimální měsíční plnění/částku (MMP). Pokud řádně a včas platíte Vyúčtování a nehrozí žádné finanční riziko,

Operátor Vám zálohy vrátí následujícími způsoby:

- poníží v pořadí čtvrté vystavené Vyúčtování od data vybrání zálohy v případě zálohy ad (i) nebo (iii),
- poníží v pořadí sedmé vystavené Vyúčtování od data vybrání zálohy v případě zálohy ad (ii) nebo (v),
- poníží v pořadí bezprostředně následujícího Vyúčtování Služeb bez zbytečného odkladu po zaplacení všech Vyúčtování, ve kterých se projevily události, jež byly důvodem mimořádné zálohy v případě zálohy ad (iv).


5. Síť a pokrytí

Služby poskytované Operatorem budou Účastníkovi poskytovány prostřednictvím veřejné mobilní sítě elektronických komunikací společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., případně jiného smluvního Operátora. Oblasti pokryté signálem pro poskytování mobilních Služeb jsou shodné s pokrytím společnosti T-mobile jejich infrastrukturu využívá Operátor pro provoz vlastní sítě, a jsou zobrazeny na mapě dostupné na internetových stránkách www.t-mobile.cz. Vzhledem k charakteru šíření rádiových vln a k omezeným možnostem grafického zobrazení mapy Operátor nezaručuje, že v oblastech dle mapy pokrytých signálem budete mít vždy připojení k síti. Nepokrytí některých částí území České republiky signálem není vadou plnění na straně Operátora a nezakládá vaše právo na odstoupení od Smlouvy.


6. Odpovědnost a opatření proti zneužití Služeb

6.1. Opatření proti zneužití Služeb

Operátor je oprávněn provést změnu Vašeho nastavení SIM karty, bezpečnostních prvků (zejména hesel či bezpečnostních kódů), e-mailové adresy či jiných nastavení Služeb i bez Vašeho souhlasu v případě, že je toto opatření ve Váš prospěch nebo je nutné k řádnému poskytování Služeb (např. je-li to nutné k zajištění funkčnosti Služeb či v případě důvodného podezření na zneužití Služby). Přijměte prosím veškerá potřebná opatření k ochraně svých bezpečnostních prvků (zejména hesla či bezpečnostní kódy). V případě důvodného podezření na jejich prozrazení je neprodleně změňte. V případě, že zjistíte ztrátu, odcizení či zneužití své SIM karty nebo kterékoliv své Služby nebo svých bezpečnostních prvků, neprodleně o této skutečnosti informujte Operátora prostřednictvím zákaznické linky, které po přijetí Vašeho oznámení učiní opatření k zamezení oznámeného zneužití SIM karty, bezpečnostních prvků nebo Služby. Za ostatní újmy vzniklé v důsledku ztráty, odcizení či zneužití Vaší SIM karty nebo kterékoliv Vaší Služby nebo Vašich bezpečnostních prvků však odpovídáte Vy.

Účastník nesmí:
(i) převést smlouvu/SIM kartu na někoho jiného bez podání písemné žádosti a našeho souhlasu,
(ii) prodat nebo převést práva k jakékoli ze služeb bez našeho předchozího písemného souhlasu (nedovolený přeprodej našich služeb),
(iii) použít SIM kartu/službu v rozporu se smlouvou či se zákonem nebo za účelem porušení smlouvy či zákona nebo ji použít jiným způsobem, než pro jaký je SIM karta/služba určena (zejména ne pro komerční ukončení hovorů prostřednictvím GSM brány apod.), Bez smlouvy o propojení nesmíte směrovat provoz do sítě Operátora (např. směrování hovorů přes GSM brány),
(iv) poškodit nebo pozměnit software na SIM kartě (nebo se o to pokusit), zejména kopírováním nebo klonováním,
(v) užít službu nebo služby třetích stran způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz naší sítě či jakékoli její části či užít služby způsobem zakládajícím důvodné podezření, že zneužíváte nebo jste zneužili službu (např. způsob vašeho užívání služby vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo nestandardního užití).


6.2. Odpovědnost za škodu

Prosím vezměte na vědomí, že naše odpovědnost za škodu je ze zákona omezena, a mějte prosím na paměti, že odpovídáte za jednání jakýchkoliv třetích osob, kterým jste umožnil(a) užívat Služby. Odpovídáte rovněž za nedostatečnou ochranu svých bezpečnostních prvků či zneužití Služeb v případě, že jste nevyužil(a) možnosti jejich zabezpečení. Nevyplývá-li z příslušných právních předpisů jinak, nejsme odpovědni například za škody způsobené:

(i) porušením vaší smluvní povinnosti,
(ii) v důsledku přerušení nebo vadného poskytnutí služby,
(iii) uvedením nesprávných údajů z vaší strany,
(iv) viry (tzv. mobile malware), prozrazením či zneužitím hesla nebo PINu, popř. jiných kódů,
(v) ztrátou, odcizením nebo poškozením SIM karty. Prosím mějte též na paměti, že neodpovídáme ani za kvalitu služeb poskytovaných jinými poskytovateli služeb, včetně zahraničních poskytovatelů v rámci roamingu, stejně tak ani za kvalitu služeb třetích stran, při jejichž poskytování je využívána naše síť. Je třeba, abyste své smluvní povinnosti plnili i při přerušení poskytování služby, nezajištění pokrytí, špatné kvalitě přenosu nebo zpracování nepřesných osobních či jiných údajů.

Rádi bychom vás též upozornili na to, že ze zákona neodpovídáme za obsah přenášených zpráv ani za data uložená na SIM kartě. Ujednání týkající se náhrady škody a způsobu řešení sporů jsou uvedena v Reklamačním řádu.


7. Reklamace

Reklamaci vystaveného Vyúčtování můžete uplatnit do 2 měsíců od doručení Vyúčtování a reklamaci poskytnuté Služby do 2 měsíců od poskytnutí Služby, a to písemně zákaznickému centru, e-mailem na adrese info@3ton.eu nebo osobně na zákaznickém centru Operatoru. I v případě, že podáte reklamaci, však musíte řádně uhradit vystavené (reklamované) Vyúčtování. Operátor podanou reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději Vás však informuje do 1 měsíce ode dne jejího doručení. V takovém případě, je Vaší povínností doložit požadované dokumenty pro prokázání reklamované vady na žádost operátora. V případě, že je třeba projednat reklamaci se zahraničním provozovatelem, obdržíte vyřízení reklamace do 2 měsíců.


8. Smluvní pokuty a jiné úhrady
8.1. V případě, že budete v prodlení s úhradou Vyúčtování jeden den, jsme Vám oprávněni účtovat smluvní pokutu dle Ceníku. V případě, že budete v prodlení s úhradou Vyúčtování 15 dnů, jsme Vám oprávněni účtovat smluvní pokutu dle Ceníku.
8.2. Nezaplatíte-li řádně a včas tři po sobě jdoucí Vyúčtování nebo budete-li v prodlení s úhradou jakéhokoliv svého peněžitého dluhu vůči Operátorovi déle než 45 dnů, jste povinen(-na) zaplatit smluvní pokutu ve výši 20% součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy. Tento součet se spočítá za období od začátku suspendace, během níž vznikl nárok na smluvní pokutu, do konce sjednané doby trvání vaší Smlouvy. Rozhodující je základní ceníková cena s DPH měsíčního paušálu, který dle Smlouvy užíváte. Nárok na tuto smluvní pokutu nevzniká v případě Smluv uzavřených na dobu neurčitou.
8.3. Pokud Smlouva skončí před uplynutím sjednané doby určité z jiných důvodů než z důvodu prodlení s úhradou peněžitých dluhů, jste povinen(-na) Operátorovi zaplatit úhradu ve výši úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které Vám bylo poskytnuto za zvýhodněných podmínek a současně úhradu ve výši 20% součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby jejího trvání (rozhodující je přitom základní cena měsíčního paušálu s DPH naposledy vyúčtovaného ve Vyúčtování, která je uvedena v Ceníku), nebo 20% součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy, přičemž v této části úhrady se má za to, že tato představuje paušální odškodné za předčasné ukončení Smlouvy, která byla mezi smluvními stranami původně sjednána na dobu určitou. V případě, že Vám Operátor bude účtovat úhradu nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, je Vám oprávněn tuto část úhrady vyúčtovat samostatně.
8.4. Pokud porušíte zákaz směrovat provoz do sítě Operátora, bude to Operátor považovat za podstatné porušení Smlouvy a Vy jste povinen(-na) zaplatit Operátorovi smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu (v pevné síti) či za každou SIM kartu, kterou máte aktivní v den, kdy je takové směrování poprvé prokázáno (v mobilní síti).
8.5. Smluvní pokuty jsou účtovány bez DPH. Smluvní pokuty mohou být uplatněny souběžně. Zaplacení smluvních pokut Vás nezprošťuje povinnosti uhradit jiné dlužné částky. Právo Operátora domáhat se náhrady újmy není zaplacením smluvních pokut dotčeno.


9. Informace a komunikace stran

9.1. Kontaktní místa

Pro komunikaci s Operátorem využívejte prosím kontaktní formulář umístěný na www.3ton.eu/cz/contact/, zákaznické centrum na telefonním čísle +420 791 922 722 (4488 ze sítě 3ton s.r.o.), a nebo e-mailovou adresu info@3ton.eu. Písemnou komunikaci směřujte prosím na Zákaznické centrum 3ton s.r.o., Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1. Není-li stanoveno jinak, jste prostřednictvím kteréhokoliv kontaktního místa oprávněn(a) předkládat návrhy, připomínky a žádosti, požadovat změnu telefonního čísla (za úhradu), oznamovat závady v rámci sítě, získávat informace o cenách a Službách a využívat možnosti servisních Služeb (např. základní nastavení telefonu či jiného zařízení pro využívání Služeb, přenesení kontaktů, výměny SIM karty) a zákaznické podpory či činit jakékoliv jiné úkony související se Smlouvou a Službami.


9.2. Komunikace

K provedení některých úkonů po Vás může Operátor požadovat autorizaci prostřednictvím prokázání totožnosti a je oprávněn v případě, že nebude autorizace řádně provedena, odmítnout provedení úkonu. Operátor je rovněž oprávněn odmítnout provést požadovaný úkon v případě důvodného podezření, že došlo ke zneužití identifikačních prostředků. Operátor Vás může kontaktovat prostřednictvím provozovatele poštovních či přepravních služeb (dále jen "pošta"), faxem, elektronickou poštou, telefonicky, zasíláním zpráv do moje samoobsluha, SMS či MMS. Za písemné se pro účely dodržení formy vyžadované Smlouvou považuje i právní jednání Operátora učiněné faxem, elektronickou poštou, SMS, MMS, dodáním do moje samoobsluha či datovou zprávou do Vaší datové schránky. Za Vaše písemné úkony se považují Vámi vlastnoručně podepsané listiny. Písemně Vás primárně Operátor kontaktuje na korespondenční adrese uvedené ve Smlouvě. V případě potřeby však Operátor může písemnost zaslat i na Vaši jinou adresu, kterou zná, a to včetně Vaší e-mailové adresy. Písemnost zasílaná Operátorem prostřednictvím pošty se považuje za doručenou jejím dodáním na Vaši adresu, případně marným uplynutím lhůty určené k vyzvednutí poštovní zásilky, i když jste se o jejím uložení nedozvěděl(a), případně dnem, kdy se písemnost vrátila Operátorovi, podle toho, která z těchto skutečností nastala dříve. Doručení na adresu uvedenou ve Smlouvě je účinné i tehdy, když se na této adrese nezdržujete. S oznámeními zaslanými do moje samoobsluha jste povinen se pravidelně seznamovat. Zpráva zasílaná Operátorem prostřednictvím faxu, elektronické pošty, SMS či MMS se považuje za doručenou nejpozději dnem následujícím po odeslání zprávy na vaše telefonní číslo nebo Vaši e-mailovou adresu. Pokud hodláte používat SIM kartu v zařízení, které neumožňuje přijímání SMS či MMS, musíte tuto skutečnost předem oznámit Operátorovi a dohodnout si s ním náhradní způsob komunikace, jinak Operátor neodpovídá za případně vzniklou újmu. Podmínky zpracování osobních údajů Operator zpracovává manuálně i automaticky osobní údaje účastníků a uživatelů Služeb včetně potenciálních zájemců o Služby za podmínek a pro účely stanovené Zásadami ochrany soukromí spotřebitelů, které jsou vsouladu se Zákonem na ochranu osobních údajů.


9.3. Změny Služeb a Všeobecných podmínek

Operátor se zavazuje zveřejňovat obecné informace o změnách či ukončení Služeb zejména prostřednictvím internetových stránek www.3ton.eu, oznámení a informačních materiálů. Operátor je oprávněn měnit Všeobecné podmínky v celém rozsahu. Změnu Vám oznámí Operátor také způsobem, který je specifikován ve článku 9.2.. Operátor je oprávněn měnit Služby a jejich podmínky, případně ukončit poskytování Služeb z důvodu inflace, zavedení nových Služeb, změny podmínek na trhu elektronických komunikací, zkvalitnění sítě či vývoje nových technologií. Smlouvu a výše uvedené dokumenty Operator může měnit v částech týkajících se těchto oblastí smluvních ujednání:
– ceny služeb;
– způsobu a podmínek Vyúčtování;
– způsobu, rozsahu, parametrů a podmínek poskytování služeb;
– způsobu a podmínek plateb za služby;
– rozsahu povinností Operatoru;
– způsobu reklamace Vyúčtování či služeb;
– odpovědnosti za škodu;
– podmínek a způsobu ukončení smlouvy;
– způsobu doručování zákazníkovi;
– výhrad ve vztahu k právním předpisům;
– podmínek zpracování Údajů včetně práva na informace o zpracování osobních údajů.

O změnách smluvních podmínek a jejich uveřejnění vás budeme informovat, a to nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy či dalších výše uvedených dokumentů, v našich prodejnách a prostřednictvím stránek www.3ton.eu, případně také prostřednictvím našich informačních materiálů, Vyúčtování, SMS zprávy, e-mailu či Internetové samoobsluhy.


10. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem s vyloučením kolizních norem. Smlouva je uzavřena podle občanského zákoníku v platném znění. O sporech mezi Vámi a Operátorem rozhoduje soud, přičemž v některých případech je dána i pravomoc Českému telekomunikačnímu úřadu. Spory týkající se Smlouvy nelze řešit mimo soudní nebo správní řízení. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15.06.2017 a v plném rozsahu nahrazují předchozí Všeobecné podmínky. Od tohoto data pozbývají účinnosti předchozí Všeobecné podmínky ze dne 9. 12. 2014.